XXI Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-04-30, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu...)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach|:

9.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/220/21 z dnia 29 stycznia 2021.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

10.W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany wieloletniej prognozy f...)

11.W sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Uście Gorlickie na lata 2021 - 2030 pn. "Uście Gorlickie 2030" oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do sporządzenia...)

12.W sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uście Gorlickie na czas oznaczony do 10 lat.

Głosowanie (W sprawie zgody na zawarcie umowy użycze...)

13.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ni...)

14.W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisj...)

15.W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (W sprawie uzupełnienia składu osobowego...)

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.Zamknięcie Sesji.