Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-07-06, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

8.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

9.W sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (W sprawie określenia wzoru wniosku o dod...)

10.W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym w pożarze jaki miał miejsce w miejscowości Nowa Biała.

Głosowanie (W sprawie udzielenia pomocy finansowej n...)

11.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

12.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ni...)

13.Przedstawienie Raportu o stanie gminy Uście Gorlickie za 2020 rok:

14.Debata nad Raportem o stanie Gminy Uście Gorlickie.

15.Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufa...)

16.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdani...)

17.Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Głosowanie (Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorli...)

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

20.Zamknięcie sesji.

21.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu...)