Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-10-29, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

8.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. na 2021 rok.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

9.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

10.W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Uście Gorlickie na lata 2021-2024".

Głosowanie (W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu O...)

11.W sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany regulaminu dostarczania...)

12.W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Uście z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.

Głosowanie (W sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/249/20...)

13.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16.Zamknięcie Sesji.