Sesja Rady Gminy

w dniu 2021-11-30, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzednich Sesji.

6.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

7.Podjęcie uchwał w sprawach:

8.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2021 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XIX/202/21 z dnia 29 stycznia 2021r.

9.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie.

10.W sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/20 z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania , nabywania i wykupu.

11.W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. w roku 2022.

12.W sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.

13.W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. na 2022 rok.

14.W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ropki.

15.W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Uście Gorlickie w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

16.W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w ramach odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną.

17.W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie.

18.W sprawie nieodpłatnego przydział drewna.

19.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2020/2021.

20.Interpelacje i zapytania radnych.

21.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

22.Zamknięcie Sesji.