V Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-03-29, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

5.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

1.Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.

Głosowanie (Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na...)

2.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2023.

Głosowanie (Zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej n...)

3.Wyodrębnienia w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Wyodrębnienia w budżecie gminyUście Gorl...)

4Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przyjęcia programu opieki nad zwierzętam...)

5Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie II" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Zmiany planu zagospodarowania przestrzen...)

6Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.

Głosowanie (Udzielenia dotacji na prace konserwators...)

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne wnioski i zapytania radnych.

9.Głosowane w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna

Głosowanie (Głosowane w sprawi nieodpłatnego przydzi...)

10.Zamknięcie Sesji.