VI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2019-06-18, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad po zmianie.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.

5.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

6.Podjęcie uchwał:

7.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

8.W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2019 -2032.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy f...)

9.W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do realizacji pr...)

10.W sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie ustalenia sieci publicznych sz...)

11.W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych .

Głosowanie (W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zn...)

12.W sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia w drodze inkasa.

Głosowanie (W sprawie zmiany uchwały Nr XI/92/2015 R...)

13.W sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (W sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 R...)

14.W sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Głosowanie (W sprawie zarządzenia poboru opłaty za g...)

15.W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (W sprawie określenia wzoru wniosku o wyp...)

16.W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kwiatoń.

Głosowanie (W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetarg...)

17.W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nie...)

18.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

19.W sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa – Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie (W sprawie sprzedaży nieruchomości położo...)

20.W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu Gminy Uście Gorlickie działek w celu urządzenia drogi gminnej w miejscowości Nowica.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne...)

21.W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonych w miejscowości Stawisza.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne na...)

22.W sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2003 R...)

23.W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim za 2018 rok.

Głosowanie (W sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin...)

24.W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu Gorlickim za 2018 rok.

Głosowanie (W sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin...)

25.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Uście Gorlickie za 2018 rok.

26.- Debata nad raportem o stanie Gminy Uście Gorlickie.

27.- W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (- W sprawie udzielenia wotum zaufania Wó...)

28.W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Głosowanie (W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia s...)

29.W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Głosowanie (W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy U...)

30.W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie rozpatrzenia skargi na działal...)

31.W sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (W sprawie wystąpienia o opinię do propoz...)

32.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

33.Interpelacje i zapytania radnych.

34.Wolne wnioski i zapytania radnych.