X Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2019-12-30, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Informacja o realizacji uchwał Ray Gminy

5.Informacja o działalności Wójta.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

7.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

8.W sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Uście Gorlickie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia trybu i sposobu powo...)

9.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

10.W sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Głosowanie (W sprawie opłaty uzdrowiskowej.)

11.W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (W sprawie określenia średniej ceny jedno...)

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

15.Zamknięcie Sesji.