XIII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2020-05-05, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku...)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

9.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020 (utrata mocy Uchwały Nr XII/109/20).

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

10.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

11.W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020 - 2032 (utrata mocy Uchwały Nr XII/109/20.

Głosowanie (W sprawie zmiany wieloletniej prognozy f...)

12.W sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w Projekcie na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) współfinansowanego z Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR, RPO Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnic...)

13.W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Uście Gorlickie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.

Głosowanie (W sprawie ustalenia stawek opłat za zaję...)

14.W sprawie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gładyszów.

Głosowanie (W sprawie zgody na nieodpłatne nabycie n...)

15.Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.

Głosowanie (Sprzedaży w drodze przetargu nieogranicz...)

16.W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gładyszów.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne...)

17.W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/112/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/112/20 w...)

18.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

19.Interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

21.Zamknięcie Sesji.