XIV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2020-06-30, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji

2.Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4.Przedstawienie porządku obrad.

5.Wnioski do porządku obrad.

6.Przyjęcie porządku obrad po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po zmianach.)

7.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

8.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

9.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:

11.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

12.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 20202 - 2032.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

13.W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie (W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterm...)

14.W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Głosowanie (W sprawie udzielenia dotacji celowej dla...)

15.W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.

Głosowanie (W sprawie niedochodzenia należności z ty...)

16.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

17.W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonej w miejscowości Regietów.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne na...)

18.W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na ustanowieni...)

19.W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nie...)

20.W sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii "Białą - Ropa" przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR.

Głosowanie (W sprawie określenia zasad udzielania os...)

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

23.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drew...)

24.W sprawie nieodpłatnego przydziału drewna.

Głosowanie (W sprawie nieodpłatnego przydziału drewn...)

25.Zamknięcie Sesji.