XV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

w dniu 2020-08-25, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad poi zmianach.)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej Sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

9.W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (W sprawie emisji obligacji oraz zasad ic...)

10.W sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie z treści uchwały o zmianie budżetu dofinansowania dla Policji w wysokości 3.000,00 zł.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie...)

11.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

12.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020 -2032.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

13.W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie działek położonych w miejscowości Brunary.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne...)

14.W sprawie ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii Biała – Ropa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Głosowanie (W sprawie ustalenia Regulaminu uczestnic...)

15.W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/20 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ( w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Głosowanie (W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/20 z...)

16.W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzyman...)

17.W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.

Głosowanie (W sprawie szczegółowego sposobu i zakres...)

18.W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Głosowanie (W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty...)

19.W sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie (W sprawie zwolnienia z części opłaty za...)

20.W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości na terenie Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie określenia górnych stawek opła...)

21.W sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 1 do Studium.

Głosowanie (W sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 1 do...)

22.W sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2 do Studium.

Głosowanie (W sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 2 do...)

23.W sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 3 do Studium.

Głosowanie (W sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 3 do...)

24.W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie uchwalenia zmiany Studium uwar...)

25.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie (Hańczowa I).

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

26.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie (Hańczowa II).

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

27.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie (Wysowa Zdrój).

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

28.W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie III" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie przystąpienia do opracowania z...)

29.Uzupełnienia składu osobowego Komisji budżetu, inwestycji, oświaty, zdrowia i rozwoju gminy.

Głosowanie (Uzupełnienia składu osobowego Komisji bu...)

30. Uzupełnienia składu osobowego Komisji uzdrowiskowej, sportu, turystyki i promocji gminy.

Głosowanie (Uzupełnienia składu osobowego Komisji u...)

31.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Uście Gorlickie.

32.Debata nad Raportem o stanie Gminy Uście Gorlickie.

33.W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójt...)

34.Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdani...)

35.Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.

Głosowanie (Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorli...)

36.Interpelacje i zapytania radnych.

37.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

38.Zamknięcie Sesji.