XVII Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-11-30, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad.

4.Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu zmian.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu...)

5.Zgłaszanie wniosków i uwag do protokołu z poprzedniej sesji.

6.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej Sesji.

7.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta.

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

9.W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2020 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XI/105/20 z dnia 29 stycznia 2020r.

Głosowanie (W sprawie zmiany Budżetu Gminy Uście Gor...)

10.W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2020 - 2023.

Głosowanie (W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy F...)

11.W sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2021.

Głosowanie (W sprawie przyjęcia Programu współpracy...)

12.W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Głosowanie (W sprawie uchwalenia Gminnego Programu P...)

13.W sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok.

Głosowanie (W sprawie uchwalenia Gminnego Programu p...)

14.W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie określenia wzoru deklaracji o...)

15.W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa - Zdrój oraz ustanowienia służebności gruntowej.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne...)

16.W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.

Głosowanie (W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ko...)

17.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

18.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

19.Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Uście Gorlickie I" w Gminie Uście Gorlickie.

Głosowanie (Przystąpienia do opracowania zmiany miej...)

20.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

21.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2020/2021.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

24.Zamknięcie Sesji.